Zmiany w Kodeksie pracy 2022 – co powinien wiedzieć każdy pracownik? Jakie nowe obowiązki mają pracodawcy?

Rok 2022 zwiastuje nowe zmiany w przepisach prawa pracy. Na co powinni przygotować się pracownicy i pracodawcy? Dowiedz się jakie zmiany w Kodeksie pracy 2022 zostaną wprowadzone już wkrótce. Więcej na temat prawa pracy możesz przeczytać także w tym miejscu: https://prawoteka.pl/prawo-pracy.

Ciągle zmieniające się dyrektywy unijnie sprawiają, że rząd musi dokonywać korekty obowiązujących do tej pory przepisów. Takie zmiany w Kodeksie pracy 2022 mają zostać wprowadzone już w sierpniu. Sprawdź, czy nowe przepisy będą dotyczyć również ciebie. Czytaj nasz artykuł.

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 – kogo będą dotyczyć?

Nowelizacja przepisów będzie dotyczyć zarówno pracowników, jak i pracodawców. Zmiany szczególnie odczują rodzice, a także osoby, które w czasie pandemii miały okazję korzystać z możliwości pracy zdalnej. Na zmiany nie trzeba będzie długo czekać. Wprowadzenie ich w życie jest planowane od sierpnia 2022. Mają one na celu ułatwienie rodzicom pogodzenie pracy z życiem rodzinnym i polepszenie warunków pracy oraz zwiększenie szans pracowników na równe płace. Jakie jeszcze zmiany zostaną wprowadzone po unijnych dyrektywach? Trzeba wspomnieć o:

 • ochronie umów zawartych na czas określony;
 • urlopach rodzicielskich;
 • umowach na okres próbny;
 • możliwości pracy zdalnej dla rodziców;
 • zakazie zwalniania pracowników w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego;
 • wykonywaniu pracy na innej podstawie;
 • większej dawce informacji dla pracownika w kwestii zawartych umów;
 • nowych urlopach.
Zobacz też:  Jak zostać ambasadorem? Jakich kwalifikacji potrzebujesz?

Kary dla pracodawców

W związku z pojawieniem się nowych przepisów pracodawcy są zmuszeni do przestrzegania ich pod rygorem sankcji. Oznacza to, że jeśli pracodawca nie będzie wypełniał nowych obowiązków względem swoich pracowników, może zostać ukarany mandatem przez Państwową Inspekcję Pracy. Kara grzywny za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów wynosi od tysiąca do 30 tysięcy złotych.

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 – umowy zawarte na czas określony

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 dotyczą wprowadzenia ochrony umów zawartych na czas określony. Wiąże się to z obowiązkiem nałożonym na pracodawcę, który będzie musiał uzasadnić zwolnienie pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę na czas określony. Dzięki nowym zasadom:

 • pracownik po zwolnieniu może złożyć wniosek do pracodawcy o uzasadnienie zwolnienia z pracy;
 • równocześnie może ubiegać się o przywrócenie do pracy, a w przypadku odmowy ma prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania.

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 – urlopy rodzicielskie

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie świadczeń rodzicielskich zakłada zmiany w urlopach.

 1. Od sierpnia 2022 r. urlop rodzicielski zostanie wydłużony do 41 tygodni.
 2. Każdy rodzic może skorzystać z 9 miesięcy urlopu, jednak nie będzie możliwości przeniesienia go na drugiego rodzica nawet w przypadku przebywania w jednym gospodarstwie domowym.

Zmiany przewidują też modyfikacje w zakresie zasiłku macierzyńskiego. Dotychczas świadczenie było wypłacane w wysokości 100% przez pierwsze 6 tygodni, a po tym czasie wypłata wynosiła 60% podstawy. Po wprowadzeniu zmian wysokość zasiłku wzrośnie do 70% podstawy wynagrodzenia.

Urlop ojcowski 2022

W świetle nowych przepisów skrócony zostanie czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Obecnie ojciec dziecka może udać się na urlop ojcowski do momentu ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, a urlop trwa 2 tygodnie. Po zmianach czas na skorzystanie z niego będzie możliwy do momentu ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, a sam urlop będzie trwał 10 dni roboczych. Jakie jeszcze zmiany w Kodeksie pracy 2022 są znaczące?

Zobacz też:  Praca w turystyce – na czym polega i kto się w niej sprawdzi?

Zmiany w umowach zawartych na okres próbny

Obecnie umowy na okres próbny mogą zostać zawarte na 3 miesiące. Po planowanych zmianach umowa na okres próbny będzie wyglądać następująco:

 • umowa na okres 1 miesiąca – jeśli umowa o pracę ma zostać zawarta na czas krótszy niż 6 miesięcy;
 • umowa na okres 2 miesięcy – jeśli umowa o pracę ma obejmować czas dłuższy niż 6 miesięcy, lecz krótszy niż 12;
 • umowa na okres 3 miesięcy – jeśli rodzaj wykonywanej pracy będzie wymagał dłuższego czasu zatrudnienia.

Zmiana dotycząca pracy zdalnej

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 dotyczą również ustaleń dotyczących możliwości rodzaju pracy:

 • pracy zdalnej;
 • elastycznych godzin dla rodziców.

Rodzice dzieci do lat 8 mogą ubiegać się o ustalenie elastycznego czasu pracy oraz o zgodę na pracę zdalną. Odmowa takiego przywileju będzie musiała być przedstawiona formalnie na piśmie.

Zakaz zwalniania pracowników w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 regulują kwestię zwolnień. Od sierpnia pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika w czasie ciąży, a także przebywającego na urlopie macierzyńskim.

Możliwość wykonywania pracy na innej podstawie

Obecnie kwestia ta nie jest uregulowana żadnym stosowanym zapisem. Nie ma zakazu mówiącego o jednoczesnym pozostawaniu w stosunku pracy z więcej niż jednym pracodawcą. Nie istnieje też zapis dokładnie określający warunki współpracy. Uzasadnienie do projektu ustawy mówi jasno, że zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej pracodawca nie może zakazać swojemu pracownikowi podejmowania pracy w innym miejscu.

Zwiększony zakres informacji dla pracownika

Zgodnie ze zmianą według dyrektyw UE pracodawca ma obowiązek przekazywania większej ilości informacji swojemu pracownikowi. Oznacza to, że każda zmiana w umowie będzie musiała zostać potwierdzona przez pracownika. Dodatkowo ma pojawić się zapis odnośnie dopuszczenia przez pracodawcę innych form zatrudnienia, szczególnie jeśli miejsce pracy nie jest ściśle określone. Dotyczy to w szczególności pracy poprzez platformy internetowe.

Zobacz też:  Świadczenie przedemerytalne 2022. Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia przedemerytalnego?

Urlop z powodu działania siły wyższej

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 oznaczają także wprowadzenie nowej formy zwolnienia od pracy. Według niej pracownikowi będzie przysługiwać 16 godzin, czyli 2 dni urlopu w roku kalendarzowym, które może wykorzystać w przypadku pilnych spraw rodzinnych, np. po wypadku lub w razie choroby kogoś bliskiego. Za ten czas pracownikowi będzie przysługiwać 50% wysokości wynagrodzenia.

Oprócz tego pracownikowi ma przysługiwać 5 dni urlopu opiekuńczego, gdy z poważnych względów medycznych musi sprawować opiekę nad członkiem rodziny.

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 zostaną wprowadzone już wkrótce. W świetle nowych przepisów zyskują przede wszystkim pracownicy, a w szczególności rodzice. Pracodawcy z kolei mają nowe obowiązki, a ich nieprzestrzeganie może skutkować mandatem. Obecnie projekt ustawy znajduje się na etapie uzgodnień. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 sierpnia 2022 roku.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *