Zasiłek pogrzebowy a odprawa pośmiertna

Śmierć bliskiej osoby to ciężki trudny moment w życiu, który wywołuje szereg emocji od smutku po stres. W tym trudnym okresie nieuniknione jest jednak zorganizowanie pogrzebu, co wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych. Jednymi z form pomocy finansowej, jakie można uzyskać po śmierci zmarłego jest zasiłek pogrzebowy i odprawa pośmiertna. Poniżej zostały umieszczone podstawowe informacje na temat tych form pomocy. 

Zasiłek pogrzebowy

Czym jest zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy to specjalne jednorazowe świadczenie socjalne wypłacane w celu pokrycia kosztów pochówku. Jest on wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje nie tylko rodzinie zmarłego, ale tez każdej innej osobie, która przyczyniła się finansowo do organizacji pogrzebu. W świetle prawa mogą to być członkowie rodziny, dom pomocy społecznej. gmina, pracodawca, osoba obca a nawet osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego. Aby otrzymać zasiłek należy wykazać dokument potwierdzający poniesienie kosztów pochówku. 

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy ?

Wypłata zasiłku jest uzależniona od statusu ubezpieczenia osoby zmarłej. Abu urząd wypłacił zasiłek, osoba zmarła powinna być w dniu śmierci ubezpieczona lub pobierać emeryturę bądź rentę. Jeżeli zmarły nie pobierał tych świadczeń, ale spełniał warunki do do przyszłego pobierania, urząd również wypłaci pieniądze. Należą się one również z sytuacji, gdy ubezpieczenie osoby zmarłej ustało, ale w chwili śmierć pobierała ona zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłek może otrzymać również rodzina osoby, która zmarła w wyniku wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach. 

Zobacz też:  Jak znaleźć pracę po studiach?

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy ?

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci. Do wniosku o wypłatę zasiłku należy dołączyć akt zgonu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą zmarłą (np. odpis aktu stanu cywilnego lub kopie dowodu osobistego), zaświadczenie o podleganiu przez osobę zmarłą ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz zaświadczenia świadczące o pokryciu wydatków w związku z organizacją pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku powinien zostać wypłacony w terminie 30 dni kalendarzowych.

Odprawa pośmiertna

Czym jest odprawa pośmiertna ?

Jest to świadczenie wypłacane rodzinie pracownika przez pracodawcę niezależne od wypłaty zasiłku pogrzebowego. Kwestie prawne dotyczące odprawy pośmiertnej reguluje kodeks pracy.

Komu przysługuje odprawa pośmiertna ?

Odprawa pośmiertna należna jest członkom rodziny pracownika czyli małżonkowi lub innemu członkowi rodziny, który spełnia warunki do uzyskania renty rodzinnej zgodnie z przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona należna nie tylko, gdy śmierć nastąpiła podczas świadczenia pracy, ale też w sytuacji, kiedy pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim, wypoczynkowym lub zwolnieniu chorobowym. Przysługuje ona również niezależnie od tego, jak długo zmarły był zatrudniony, a nawet w przypadku zawarcia ze zmarłym umowy na czas próbny. Wypłata odprawy pośmiertnej przysługuje także rodzinie zmarłego, który poniósł śmierć w wyniku celowych działań czyli np. samobójstwa. 

Zastanawiasz się co ubrać na pogrzeb? Podpowiadamy, wejdź na stronę: https://modnywieszak.pl/jak-sie-ubrac-na-pogrzeb

Jaka jest wysokość odprawy pośmiertnej ?

Wysokość odprawy pośmiertnej jest zależna od długości okresu zatrudnienia i tak w przypadku kiedy okres zatrudnienia wynosił :

  • krócej niż 10 lat- odprawa w wysokości miesięcznego wynagrodzenia;
  • powyżej 10 lat – odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia;
  • powyżej 15 lat – odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje w sytuacji, kiedy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a małżonkowi i innym członkom rodziny przysługuje z tego tytułu odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń w wysokości co najmniej równej odprawie od pracodawcy. W przypadku kiedy odszkodowanie jest niższe, pracodawca ma obowiązek pokryć różnicę między świadczeniami. 

Zobacz też:  Frontend Developer – jak zacząć pracę w tym zawodzie?

Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *