Świadczenie urlopowe – 2022 rok. Co musi wiedzieć pracodawca o wysokości świadczenia urlopowego i odpisów na ZFŚS?

Planujesz urlop? Jeśli tak, to zastanów się, czy masz prawo do świadczenia urlopowego. Komu przysługuje świadczenie urlopowe 2022 i jaka jest jego wysokość? Przeczytaj poniższy tekst, a poznasz odpowiedź na to pytanie.

Wakacyjny urlop jest świetną okazją do odpoczynku. Pozwala na chwilę wytchnienia od zwyczajnych problemów i wyzwań życia zawodowego. Obecnie jednak urlopowanie może być problematyczne z uwagi na wysokie ceny towarów i usług. Czy oznacza to, że twoje plany urlopowe nie zostaną zrealizowane? Niekoniecznie możesz znacząco podreperować swój budżet, jeśli twoja firma dokonuje odpisów na ZFŚS. W takiej sytuacji świadczenie urlopowe 2022 może być dla ciebie bardzo pomocne. Czytaj dalej!

Świadczenie urlopowe 2022 – podstawowe informacje

Cel stosowania świadczeń urlopowych jest bardzo prosty. Tego typu fundusze to po prostu wsparcie finansowe dla pracowników wyjeżdżających na urlop. Dzięki temu mogą oni zrekompensować część wakacyjnych wydatków. Podstawę prawną w tym przypadku stanowi Ustawa z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 163, tekst jedn.) — ważny jest w szczególności art. 3 ust. 3.

Kiedy konieczne jest tworzenie ZFŚS w przedsiębiorstwie?

Pracownik może liczyć na wypłatę świadczenia urlopowego, jeśli zatrudniający go pracodawca prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tworzyć ZFŚS muszą ci spośród przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej pięćdziesięciu pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu są liczeni w sposób proporcjonalny.

Zobacz też:  Praca w fundacji - czy zarabianie na pomaganiu jest możliwe?

Obowiązek prowadzenia funduszu powstaje także wówczas, gdy pracodawca zatrudnia od 20 do 50 pracowników, a z wnioskiem o utworzenie go występują przedstawiciele zakładowej organizacji związkowej.

Jak ustalana jest wysokość odpisów?

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą fundusz socjalny bez względu na liczbę pracowników zatrudnianych w danej organizacji. Wysokość odpisów jest ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 roku. Kwota ta jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dodatkowe warunki

To jeszcze nie wszystkie kryteria, których spełnienie uprawnia pracownika do otrzymania pieniędzy z prowadzonego przez pracodawcę funduszu ZFŚS. Dodatkowo konieczne jest spełnienie również następujących warunków:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Niestety, strony umów cywilnoprawnych (tj. zleceniobiorcy i osoby zatrudnione w ramach umowy o dzieło) nie mogą liczyć na świadczenie urlopowe 2022. Co więcej, nic nie zapowiada, by taki stan rzeczy miał zmienić się w najbliższych latach;
  • wykorzystanie w danym roku urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (14 dni kalendarzowych, tj. 10 dni roboczych). A zatem, jeśli pracownik uda się na urlop np. dziesięć razy, za każdym razem przebywając na urlopie po dwa dni, możliwość uzyskania świadczenia przepada. Konieczne jest przebywanie na jednym, co najmniej 14-dniowym urlopie.

Dobrą wiadomość stanowi bez wątpienia fakt, że świadczenie urlopowe 2022 roku przysługuje także pracownicom przebywającym na urlopie macierzyńskim.

ZFŚS, czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kiedy pracodawca jest zobligowany do jego utworzenia, a kiedy może zrobić to dobrowolnie?

Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą pracodawca zatrudniający mniej niż pięćdziesięciu pracowników nigdy nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Niekoniecznie tak jest – w takiej sytuacji pracodawca sprawuje opiekę socjalną całkowicie dobrowolnie. W najmniejszych przedsiębiorstwach raczej nie podejmuje się działań z zakresu prowadzenia ZFŚS. Z drugiej jednak strony zakłady pracy zatrudniające na przykład kilkanaście osób czasem decydują się na to rozwiązanie, by zachęcić swoich pracowników do pozostania w obecnym miejscu pracy.

Zobacz też:  Jak zostać tłumaczem? Wskazówki dla początkujących

Jaka jest wysokość świadczenia urlopowego 2022 i co na nią wpływa?

Maksymalna wysokość świadczenia urlopowego 2022 to 1662,97 zł. Świadczenie urlopowe jest wypłacane w wysokości odpowiedniej do rodzaju zatrudnienia pracownika. Jest tak w przypadku pracy w szczególnych warunkach, gdzie maksymalny limit wsparcia wynosi 2217,29 zł. Wartości te podano dla całego etatu. Odrębne stawki obowiązują m.in. dla pracowników młodocianych.

Wysokość, w jakiej przysługuje świadczenie urlopowe 2022, jest uzależniona od dochodów uzyskiwanych przez pracownika w ramach zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. Na kwotę świadczenia z funduszu socjalnego wpływa nie tylko wynagrodzenie podstawowe, ale także dodatkowe składniki wynagrodzenia jak:

  • środki przepracowane godziny nadliczbowe;
  • dodatek z tytułu pracy w porze nocnej;
  • pozostałe dodatki, w tym np. stażowe i takie, które są przyznawane z tytułu wykonywania pracy w szkodliwych warunkach lub prace o szczególnym trybie (np. w zmianowym czasie pracy);
  • premie uznaniowe — tylko w sytuacji, gdy są to premie miesięczne. Dodatki naliczane w ujęciu kwartalnym, półrocznym lub rocznym nie są zatem brane pod uwagę podczas ustalania świadczenia urlopowego dla pracownika.

Co nie wpływa na wypłatę świadczenia urlopowego pracownikowi?

Często można spotkać się z opinią, że wysokość wypłacanego świadczenia zależy od indywidualnej sytuacji pracownika, w tym między innymi dochodów uzyskiwanych w jego gospodarstwie domowym. W zasadzie nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ wiele państwowych programów socjalnych, dopłat czy stypendiów szkolnych jest właśnie uzależnionych od tego czynnika.

Inaczej wygląda kwestia w przypadku świadczenia urlopowego przyznawanego pracownikowi. W tym przypadku wysokość wsparcia nie jest uzależniona od takich czynników jak na przykład:

  • staż pracy wykonywanej w danym zakładzie;
  • stan majątkowy pracownika i osób mieszkających z nim w gospodarstwie domowym;
  • stan zdrowia, stopień niepełnosprawności.

Ile razy w roku można uzyskać świadczenie urlopowe?

Jeśli chodzi o świadczenie urlopowe 2022, to przepisy są w tym zakresie jasne. Świadczenie urlopowe może wypłacać się raz na każdy rok kalendarzowy (podatkowy). Stan prawny w tej kwestii nie uległ zmianie w porównaniu z latami poprzednimi.

Zobacz też:  Jak zostać jubilerem? Złotnik-jubiler to zawód, który oferuje masę satysfakcji, własnoręcznie stworzysz prawdziwe cuda

Wiesz już, czym jest świadczenie urlopowe. 2022 rok nie przyniósł w tej kwestii wielkich zmian. Takie wsparcie finansowe pozwala na pokrycie znacznej części wydatków wakacyjnych i pozwala na zaplanowanie urlopu z większym rozmachem. Jednocześnie trzeba pamiętać, że świadczenie urlopowe z ZFŚS to nie to samo co wczasy pod gruszą, czyli dofinansowanie wyjazdu (w przypadku świadczenia nie trzeba odbywać podróży, aby uzyskać wsparcie).


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *