Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych 2022? Otrzymaj kuroniówkę!

Obywatele Polski, którzy spełniają szereg określonych warunków, mogą starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Czym on właściwie jest i ile wynosi kwota zasiłku? Kto może go pobierać i przez jaki okres?

Zasiłek dla bezrobotnych wprowadzony został do polskiego systemu przez byłego Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Jacka Kuronia, stąd też zwany jest „kuroniówką”. Jest w naszym kraju jedną z bardziej popularnych metod wspierania osób bez pracy oraz bez możliwości podjęcia zatrudnienia. Taka pomoc to często jedyna możliwość na tymczasowe zabezpieczenie finansowe dla wielu rodzin. Zasiłek pozwala im pokryć bieżące wydatki i zaspokoić podstawowe potrzeby do czasu ponownego podjęcia pracy. Ten przywilej nie przysługuje jednak wszystkim, którzy stracili zatrudnienie przed rejestracją w urzędzie.

Jak wypłacać zasiłek dla bezrobotnych netto i brutto w 2022?

Zasady przyznawania świadczenia dla osób bezrobotnych oraz jego wysokość, określone są w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy. Mówi ona o tym, że aby otrzymać prawo do zasiłku osoba bezrobotna musi być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy (PUP).

Taka rejestracja może odbyć się poprzez osobiste stawiennictwo w urzędzie lub za pośrednictwem strony internetowej.

Co ważne, rejestracja online możliwa jest tylko wtedy, kiedy osoba bezrobotna ma Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu statusu osoby bezrobotnej, czyli niezwiązanej żadnym stosunkiem pracy, należy złożyć w PUP odpowiedni wniosek o przyznanie świadczenia. O zasiłek mogą starać się osoby, które przez okres 18 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy, pracowały co najmniej 365 dni i otrzymywały minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzały składki na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie społeczne. Do stażu pracy wlicza się także czas pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, czas urlopu macierzyńskiego i wychowawczego oraz czas pełnienia służby wojskowej. 

Zobacz też:  Implantologia - Kim jest lekarz implantolog?

Prawo do świadczenia przysługuje również takim osobom, które:

 • wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągnęły dochód w wysokości minimalnego wynagrodzenia;
 • wykonywały pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni;
 • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu opłacały składki na ubezpieczenie społeczne, przy czym podstawę wymiaru składek stanowiła kwota równa minimalnemu wynagrodzeniu;
 • wykonywały pracę w okresie pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • opłacały składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia;
 • pełniły służbę lub wykonywały inną pracę zarobkową, od której istnieje obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy.

Zasiłek należy się także tym bezrobotnym, którzy spełniają wszystkie powyższe wymogi i nie ma dla nich m.in nowych, odpowiednich propozycji pracy, przygotowania zawodowego lub stażu.

Ile wynosi świadczenie dla bezrobotnych w 2022 od 1 czerwca i jaki jest czas pobierania zasiłku?

Sprawdź, czy przysługuje ci zasiłek. Wysokość kwoty zasiłku podstawowego ustalana jest raz w roku. Obecnie obowiązuje kwota, którą określono w Obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2020 r. Od 1 czerwca 2020 r. wysokość zasiłku przez osobę wynosi 1304,10 zł brutto, czyli 1058,13 netto – na rękę za pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia, które wynosi 120 procent Po tym okresie wielkość zasiłku ulega zmianie. Podstawowa kwota świadczenia zależy także od stażu pracy, więc nie wszyscy uprawnieni otrzymają 100% świadczenia.

Osoby, które:

 • przepracowały mniej niż 5 lat, otrzymają 80 procent zasiłku podstawowego, czyli 1043,28 zł brutto, co daje 855,36 zł netto przez pierwsze trzy miesiące i 819,28 zł brutto, 681,44 zł netto po trzech miesiącach;
 • miały staż pracy od 5 do 20 lat, otrzymają 100 procent zasiłku podstawowego, który wynosi 1304,10 zł brutto, czyli 1058,13 zł netto przez pierwsze trzy miesiące i 1024,10 zł brutto, 840,70 zł netto po trzech miesiącach;
 • przepracowały 20 lat i więcej otrzymają 120 procent świadczenia, czyli 1564,91 zł brutto, 1260,90 zł netto przez pierwsze trzy miesiące i 1228,91 zł brutto, 1000,06 zł netto po trzech miesiącach.
Zobacz też:  Jak zostać księgową? Jakie wykształcenie trzeba mieć? Ile zarabia księgowa? Na czym polega praca w księgowości?

Jak długo przysługuje kuroniówka w 2022 dla bezrobotnych i jaki trzeba mieć staż pracy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłek dla bezrobotnych w 2022 roku można otrzymywać przez określony czas, nie jest on przyznany dożywotnio. Świadczenie przysługuje na okres 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Należy się mieszkańcom powiatów, gdzie stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedniego nie przekraczała 150 procent stopy bezrobocia w kraju. Są jednak wyjątki, według których uprawniony do świadczeń bezrobotny pobiera zasiłek przez okres całego roku, czyli 365 dni.

Jest to możliwe dla osób, które mieszkają w powiatach, gdzie stopa bezrobocia w roku poprzedzającym przekroczyła 150 procent.

O przedłużony zasiłek mogą ubiegać się również osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, które przepracowały więcej niż dwadzieścia lat, osoby samotnie wychowujące minimum jedno dziecko w wieku do piętnastu lat oraz osoby będące w związku i utrzymujące dziecko w wieku do piętnastu lat, w którym małżonek również jest osobą bezrobotną i utracił prawo do pobierania świadczenia lub okres pobierania świadczenia minął.

O wydłużenie czasu wypłaty zasiłku starają również się też matki, które urodziły dziecko podczas pobierania półrocznej „kuroniówki” albo w ciągu miesiąca zaraz po jej ustaniu. W takiej sytuacji można oczywiście zdecydować się na pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Są też przypadki, gdy okres pobierania zasiłku zostaje znacznie skrócony. Dzieje się tak wtedy, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie sama zrezygnowała z pracy. Wówczas wsparcie finansowe wypłacane jest tylko przez trzy miesiące zamiast sześciu lub przedłużone na okres dziewięciu miesięcy zamiast dwunastu.

Krótszy czas wypłacania zasiłku dotyczy również osób, które stały się bezrobotne w wyniku zwolnienia dyscyplinarnego.

Mimo iż prawo do pobierania świadczenia wynosi na ogół sześć miesięcy, bezrobotny nie zawsze rzeczywiście pobiera je przez pół roku. Niektórzy mogą stracić prawo do pobierania świadczenia, jeżeli bez uzasadnionej przyczyny odmówią propozycji zatrudnienia, stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego, na które skieruje je urząd pracy. Podobnie dzieje się w przypadku utraty statusu bezrobotnego w czasie pobierania świadczenia, ponieważ na jego odzyskanie potrzeba 120 dni.

Zobacz też:  Jak zostać milionerem? Przeczytaj, w jaki sposób osiągnąć sukces

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych – czym jest i komu przysługuje?

Oprócz okresowego wypłacania ustalonej kwoty dla bezrobotnych, w naszym kraju istnieje jeszcze drugi rodzaj zasiłku – jest nim zasiłek stały. Jest to forma świadczenia pieniężnego, które przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy. Niezdolność tą może wynikać z niepełnosprawności lub z powodu podeszłego wieku, który uniemożliwia wykonywanie pracy i samodzielną egzystencję wieku.

Osoby ubiegające się o kuroniówkę w 2022 roku z powodu niepełnosprawności muszą posiadać I lub II grupę inwalidzką lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności. Niezdolność do podjęcia zatrudnienia z powodu wieku dotyczy osób, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. 

Prawo do zasiłku stałego przyznawane jest, gdy dochód osoby samotnej nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub w przypadku osób pozostających w rodzinie, dochód tej osoby lub dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego na osobę.

Kryteria te oraz wysokość wypłacanych świadczeń ustalane są co trzy lata. Od 1 stycznia 2022 roku kryterium dochodowe wynosi:

 • 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 600 zł dla osoby pozostającej w rodzinie.

Oznacza to, że wysokość przydzielonego zasiłku dla osoby mieszkającej samotnie przyznawana jest w kwocie równej różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a jej dochodem.

W przypadku osoby przebywającej w rodzinie świadczenie jest różnicą między kryterium dochodowym na jednego członka rodziny a wysokością dochodu na osobę w rodzinie. Jeżeli spełniasz określone wymogi, warto skorzystać z przywilejów pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W ten sposób otrzymasz dodatkową pomoc finansową, która jest niezbędna do życia.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *