Stażyści z urzędu pracy – czy warto ich zatrudnić? Wszystko, co należy wiedzieć o zatrudnianiu na staż z urzędu pracy!

Stażyści z urzędu pracy mogą być bardzo pomocni w twojej firmie. Każdy pracodawca ma możliwość wystąpienia do urzędu pracy o przysłanie stażysty. Jest to bardzo dobre rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla bezrobotnego. Dowiedz się więcej o zatrudnianiu osób na staż z urzędu pracy!

Nie zawsze łatwo o dobrego pracownika. Wielu przedsiębiorców zdaje sobie z tego sprawę. Dodatkowe ręce do pracy zawsze się przydadzą, zwłaszcza jeżeli twoja firm dynamicznie się rozwija. W twojej firmie jest zbyt mało pracowników, co sprawia, że nie radzi sobie ona ze zleceniami? Rozwiązaniem mogą być właśnie stażyści z urzędu pracy. Takie rozwiązanie ma wiele zalet zarówno dla pracodawcy, jak i osoby bezrobotnej. Zatrudnienie stażysty wymaga jednak dopełnienia pewnych formalności. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym znajdują się najważniejsze informacje o zatrudnianiu stażystów z urzędu pracy!

Kiedy można zatrudnić stażystę z urzędu pracy?

Najważniejszą kwestią jest to, kto może być organizatorem stażu z urzędu pracy. Przepisy bardzo wyraźnie to regulują. Staż może przeprowadzić:

 • osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, ale nie zatrudniała do tego czasu innych pracowników;
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna;
 • osoba fizyczna mieszkająca na terenie Polski, która na własny rachunek prowadzi działalność produkcji roślinnej lub zwierzęcej w gospodarstwie rolnym o powierzchni nieprzekraczającej 2 hektarów;
 • osoba fizyczna prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Należy pamiętać o tym, że stażysta otrzymuje stypendium z państwowego urzędu pracy, dlatego pracodawca nie może zalegać z wypłatami wynagrodzeń oraz ze składkami ZUS, NFZ, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawca może zostać poproszony o złożenie odpowiednich oświadczeń tego dotyczących.

Zobacz też:  Praca w ochronie — wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Co należy wiedzieć o stażu z urzędu pracy?

Jesteś pracodawcą i zastanawiasz się nad przyjęciem stażystów z urzędu pracy? Musisz znać podstawowe informacje o przeprowadzaniu takiego stażu. Przede wszystkim powinieneś pamiętać, że w trakcie stażu pracownik ma nauczyć się wykonywać pracę na określonym stanowisku. Na staż przyjmowane są osoby bezrobotne. Pracodawca ma możliwość wskazania osób, które chce przyjąć na staż. Może on również przekazać do urzędu pracy informacje o profilu pracowników, których szuka. Dzięki temu urząd pracy będzie mu w stanie zaproponować najlepszych kandydatów. Jeżeli już pracodawca wybierze osobę, która będzie u niego odbywała staż, to zobowiązany będzie do podpisania umowy, w której znajdą się warunki przeprowadzanego stażu.

Program stażu – co należy o nim wiedzieć?

Każdy pracodawca, który chce przyjąć stażystów z urzędu pracy, musi przygotować program stażu. Powinna znaleźć się w nim informacja o pożądanym zawodzie lub specjalności osoby, której staż dotyczy. Powinny znaleźć się tam też informacje o zakresie obowiązków oraz rodzaju kwalifikacji i umiejętności, które uzyska osoba bezrobotna po zakończeniu stażu. Konieczne będzie również wyznaczenie osoby, która będzie za stażystów z urzędu pracy odpowiedzialna. Jest to tak zwany opiekun stażu. Każda taka osoba może zajmować się maksymalnie trzema stażystami. Pracodawca, który nie zatrudniał żadnego pracownia, może przeszkolić jedynie jednego stażystę. Jeżeli pracodawca zatrudnia już pracowników, to musi pamiętać, że liczba stażystów nie może przekroczyć liczby pracowników, którzy są zatrudnieni na etacie.

Profil stażysty – kim może być stażysta?

Prawo określa, jakie warunki musi spełnić osoba, która chce zostać stażystą. Na staż trwający 6 miesięcy może zostać przyjęta osoba, która:

 • osoba poniżej 30 lat;
 • jest długotrwale bezrobotna;
 • kobieta, która nie została zatrudniona po ciąży;
 • osoba bezrobotna, która ukończyła 50. rok życia;
 • osoba, która nie ma wykształcenia zawodowego lub średniego;
 • rodzic, który samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko poniżej 18 lat;
 • osoba bezrobotna, która odbyła karę pozbawienia wolności i nie podjęła zatrudnienia;
 • osoba niepełnosprawna;
Zobacz też:  Praca na siłowni – wymagania i zarobki

Bezrobotny, który nie ukończył 30 lat, może zostać skierowany na staż trwający nie 6 miesięcy, a 12 miesięcy.

Ile trwa staż?

Staż może trwać do 12 miesięcy w przypadku osób, które nie ukończyły 30 lat. Pracodawca jest zobowiązany do określenia w urzędzie pracy, na jak długi czas potrzebny jest mu stażysta. Jest to bardzo istotne i należy dokładnie przeanalizować sytuację w firmie, by dopasować czas zatrudnienia stażystów z urzędu pracy.

Wniosek o staż – co warto o nim wiedzieć?

Zanim pracodawca podpiszę umowę ze stażystą, konieczne będzie jeszcze złożenie wniosku do starosty. Muszą się w nim znajdować informacje takie jak:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko;
 • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;
 • dane osoby, która reprezentuje pracodawcę.

Powyższe dane to jedynie podstawowe informacje, ponieważ we wniosku należy jeszcze zawrzeć:

 • informację o liczbie pracowników w firmie;
 • informacje o liczbie miejsc pracy dla stażystów;
 • dane opiekuna stażu;
 • wymagania dotyczące specjalności;
 • wymagania zdrowotne i psychofizyczne dla stażysty;
 • proponowany okres stażu;
 • opis zadań dla stażysty na danym stanowisku.

Po złożeniu wniosku urząd pracy ma obowiązek rozpatrzenia wniosku w ciągu miesiąca.

Umowa o staż – co musi zawierać?

Umowa stażowa nawiązywana jest pomiędzy stażystą a pracodawcą. Należy ona do umów nienazwanych, a więc są wobec niej stosowane zasady takie, jak w przypadku umów cywilnoprawnych. Przypomina ona umowę zlecenie i ma podobne warunki. W umowie o staż powinny znaleźć się informacje o:

 • dacie oraz miejscu jej zawarcia;
 • danych stażysty oraz pracodawcy;
 • zakresie obowiązków na danym stanowisku pracy;
 • czasie trwania stażu;
 • wysokości wynagrodzenia;
 • miejscu odbywania stażu.

Umowa musi zostać podpisana przez obie strony, które decydują się ją zawrzeć.

Jakie są prawa stażysty?

Stażyście przysługują pewne prawa, o których pracodawca powinien wiedzieć jeszcze zanim zdecyduje się staż zorganizować. Oto prawa stażysty:

 • stażysta ma prawo do stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, wypłacana je pracodawca, ale same fundusze pochodzą Funduszu Pracy;
 • stażyści z urzędu pracy nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo;
 • stażysta nie może pracować w niedziele, święta, w nocy oraz w pracy zmianowej, chyba że zgodę na to wyrazi urząd pracy, ale musi to wynikać z charakterystyki danego zawodu;
 • stażysta ma prawo do urlopu. Za każde 30 dni stażu przysługuje mu dwa dni wolne, które muszą być udzielone na wniosek stażysty jeszcze przed zakończeniem stażu;
 • przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia listy obecności stażystów. Musi to zostać zrobione do każdego piątego dnia miesiąca. Na dokumencie muszą znajdować się podpisy stażysty.
Zobacz też:  Jak wygląda praca stomatologa?

Po zakończeniu stażu pracodawca musi wystawić opinie, która będzie potwierdzała kwalifikacje, jakie nabyli stażyści z urzędu pracy. Na podstawie tej opinii urząd pracy wystawia stażyście zaświadczenie o odbytym stażu.

Czy pracodawca musi zatrudnić osobę po zakończonym stażu?

Pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania osoby, która ukończyła okres stażu w jego firmie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której umowa między stronami precyzowała tę kwestię. Jeżeli w umowie znalazła się informacja o tym, że po zakończonym stażu pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia stażysty, to powinien się on z tego wywiązać. Takie zapisy w umowie stażowej są jednak rzadkie i pracodawca może sam określić, czy chce dalej współpracować z osobą, która zakończyła staż.

Rezygnacja ze stażu – pracodawca oraz stażysta

Jeszcze zanim rozpocznie się staż, odbywa się rozmowa kwalifikacyjna. Pracodawca nie musi przyjmować każdej osoby, która została do niego skierowana. Jeżeli nie będzie ona jego wymagań, to może on odmówić jej przyjęcia. Również osoba skierowana z urzędu pracy może odmówić stażu, ale musi mieć ona ku temu powody. Jeżeli odmówi ona podania przyczyny, to może się to skończyć wykreśleniem jej z urzędu pracy, co doprowadzi do wstrzymania wypłacania zasiłku dla bezrobotnych oraz utraty ubezpieczenia chorobowego.

Stażyści z urzędu pracy to wiele zalet dla pracodawcy. Rynek pracy nie zawsze pozwala na znalezienie odpowiednich pracowników, dlatego warto zgłosić się do urzędu pracy, dzięki temu można znaleźć naprawdę solidnych pracowników.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *