Świadczenie przedemerytalne 2022. Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia przedemerytalnego?

Zasiłek przedemerytalny to forma wsparcia dla osób, które nie mogą jeszcze przejść na emeryturę, ale mają problem ze znalezieniem pracy. Jeśli chcesz wiedzieć, ile wynosi świadczenie przedemerytalne (2022) i komu ono przysługuje, przeczytaj nasz tekst!

Świadczenie przedemerytalne to cenne wsparcie dla osób, które są już w dojrzałym wieku i bezskutecznie poszukują pracy, lecz nie mogą jeszcze przejść na emeryturę. Dzięki temu uzyskują one niezbędne wsparcie finansowe, co oznacza dodatkowy czas na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. Świadczenie ZUS jest jednym z narzędzi walki z wykluczeniem osób starszych. Czy jeśli chodzi o świadczenie przedemerytalne, 2022 przyniósł jakieś zmiany? Sprawdź już teraz!

Świadczenie przedemerytalne 2022. Podstawowe informacje na temat wsparcia dla osób w wieku przedemerytalnym

Świadczenie przedemerytalne (czasem określane także jako tzw. zasiłek przedemerytalny) jest formą wsparcia dla osób w dojrzałym wieku, które nie mają jeszcze prawa do emerytury. Najważniejszym aktem prawnym jest w tym przypadku Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. W regulacji tej normuje się między innymi następujące kwestie:

 • zasady wypłaty oraz finansowania świadczeń;
 • kryteria, które uprawniają do pobierania zasiłku przedemerytalnego.

Oprócz tego ważne są m.in. przepisy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Kto może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

Kryteria uprawniające do otrzymania świadczenia emerytalnego zostały szczegółowo opisane w prawie. Na świadczenie mogą liczyć osoby w wieku przedemerytalnym, w przypadku których rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło z niezależnych od nich przyczyn.

Zobacz też:  Zastanawiasz się nad tym, jak zostać sędzią piłki nożnej? Sprawdź ciekawe informacje, które mogą ci się przydać!

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 roku) do zasiłku są uprawnieni między innymi wszyscy ci, którzy:

 • ukończyli 56 (w przypadku kobiet) lub 61 lat (w przypadku mężczyzn) i mają już wypracowany okres uprawniający do otrzymania emerytury, tzn. przepracowali już – w zależności od płci – co najmniej 20 lub 25 lat (jest to minimalny wymagany okres uprawniający do emerytury). Prawo do zasiłku powstaje, jeżeli dany pracownik był zatrudniony przez co najmniej pół roku i nastąpiło zakończenie pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji przedsiębiorstwa;
 • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące opłacali składki ZUS. Konieczne jest w dniu ogłoszenia upadłości ukończone 56. (kobiety) lub 61. (mężczyźni) roku życia. Podobnie jak w poprzednim przypadku również konieczne jest posiadanie okresu uprawniającego do emerytury wynoszącego odpowiednio co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn;
 • ukończyli 55. lub 60. rok życia, gdy doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W takiej sytuacji również niezbędne jest zatrudnienie trwające co najmniej sześć miesięcy;
 • utracili prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej przez okres min. 5 lat. Ważne jest przy tym ukończenie 55. lub 60. roku życia oraz minimalny staż pracy wynoszący co najmniej 20 lub 25 lat. Ponadto, w takiej sytuacji podatnik musi zarejestrować się urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dodatkowe warunki, które należy spełnić, by uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego

Wyżej zostały opisane grupy podatników, które – ze względu na wiek oraz staż pracy – są uprawnione do otrzymania przedemerytalnego zasiłku ze strony ZUS. Musisz jednak wiedzieć, że nie są to jedyne kryteria, które należy spełnić, by przejść na świadczenie emerytalne.

Zobacz też:  Jak zarabiać w internecie? 9 pomysłów na pracę w domu w trybie online!

Jak już wiesz, świadczenie przedemerytalne (2022) jest przyznawane w przypadku osób, które mają problem z podjęciem nowej pracy. Oznacza to, że pomoc nie jest wypłacana automatycznie po utracie dotychczasowego zatrudnienia. Wręcz przeciwnie – konieczne jest również spełnienie dodatkowych warunków, które zostały wskazane w art. 2 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z przepisami uzyskanie prawa do świadczenia przedemerytalnego powstaje, gdy spełnione są łącznie warunki:

 • okres pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych nieprzerwanie przez okres co najmniej 180 dni. Aby uzyskać zasiłek ZUS, konieczne jest wydanie przez Powiatowy Urząd Pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 • status osoby bezrobotnej;
 • aktywne poszukiwanie pracy. Ważne jest, by osoba poszukująca zatrudnienia i pobierająca zasiłek dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym np. pracy interwencyjnej, oferowanego jej przez urząd pracy. Niestety, w przeciwnym wypadku traci ona prawo do świadczenia;
 • złożenie wniosku o świadczenie przedemerytalne w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Co trzeba zrobić, by otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Aby uzyskać należne wsparcie, należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Co ciekawe, wniosek ten można złożyć w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – każda jednostka terenowa powinna zająć się podaniem złożonym przez petenta.

Aby możliwe było pobieranie świadczenia ZUS, niezbędne jest złożenie wniosku ZUS ESP. Należy umieścić w nim między innymi:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL itp.);
 • adres zamieszkania/adres korespondencyjny;
 • informację, czy wnioskodawca stara się jednocześnie o inną formę świadczenia, w tym na przykład o rentę inwalidzką lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • rachunek bankowy, na który ma być przelewane świadczenie przedemerytalne w 2022 r.

Oprócz tego należy do wniosku dołączyć wspomniany już zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. Potwierdza ono, że osoba, która stara się o wsparcie, przez co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

Zobacz też:  Praca pomocy w przedszkolu – na czym polega?

Jaka jest kwota świadczenia przedemerytalnego ?

Zapewne jedną z najważniejszych kwestii, które cię interesują, jest kwota świadczenia ZUS. Świadczenie przedemerytalne w 2022 roku wynosi 1262,34 zł brutto. Co ważne, wysokość świadczenia przedemerytalnego podlega okresowej waloryzacji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku emerytur oraz rent. Przepisy przewidują przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie 30 dni od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku.

Jeśli chodzi o świadczenie emerytalne, 2022 rok nie przyniósł w tej kwestii rewolucji. W ogólnym założeniu to ważny element polityki społecznej rządu oraz próba rozwiązania poważnego problemu współczesnego rynku pracy, czyli trudności w znalezieniu pracy przez starsze osoby. Zasiłek ZUS jest przyznawany, by wspomóc osoby w wieku przedemerytalnym w trudnym dla nich czasie.


Maja Stasiak

Pracuje jako doradca zawodowy i działa w celu aktywizacji bezrobotnych. Uważa swoją pracę za dynamiczną i wymagającą ciągłego dokształcania, ponieważ wciąż powstają nowe zawody.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *