Zwolnienie grupowe – w jaki sposób pracodawca może przeprowadzić wypowiedzenie?

Zwolnienie grupowe to sytuacja, w której pracodawca decyduje się na wypowiedzenie umowy większej ilości pracowników. Muszą zostać spełnione jednak pewne warunki. Jakie? Dowiesz się tego, z dalszej części artykułu!

Zwolnienie grupowe to sytuacja, która może się zdarzyć w większych firmach. Przeważnie tego rodzaju działania są motywowane pogarszającym się stanem firmy. Konieczność minimalizowania wydatków wymusza na pracodawcy zwolnienie części pracowników. Redukcja zatrudnienia wzbudza często wiele negatywnych emocji. Należy pamiętać o tym, że przeważnie jest to sytuacja, która jest motywowana koniecznością. W przypadku niektórych zawodów konieczna jest konsultacja ze związkami zawodowymi. Czytaj dalej!

Zwolnienie grupowe – kiedy możemy o nim mówić?

Żeby zakwalifikować redukcję zatrudnienia jako zwolnienie grupowe, musi mieć miejsce:

  • zwolnienie 10 pracowników (gdy firma zatrudnia mniej niż 100 osób),
  • zwolnienie 10% pracowników (gdy firma zatrudnia więcej niż 100 osób, jednak mniej niż 300),
  • zwolnienie 30 pracowników (gdy firma zatrudnia co najmniej 300 osób).

W przypadku zwolnień bardzo ważną kwestię odgrywa stosunek pracy. Zwolnienie grupowe powinno obejmować co najmniej 5 pracowników, z którymi pracodawca nawiązał stosunek pracy. Rozwiązanie umowy powinno być również przeprowadzone z inicjatywy pracodawcy.

W jaki sposób przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

Zwolnienie grupowe są przeprowadzane z przyczyn niedotyczących pracownika. Mowa tutaj o okolicznościach, które wymusiły na pracodawcy takie działanie. Taka sytuacja może zdarzyć się, gdy firma upada. Być może pojawiły się przyczyny ekonomiczne, które sprawiają, że utrzymanie dotychczasowej liczby pracowników byłoby zupełnie nieopłacalne. Żeby móc mówić o zwolnieniu grupowym, musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty pierwszego wypowiedzenia lub propozycji rozwiązania umowy.

Zobacz też:  Odkryłeś w sobie powołanie i zastanawiasz się nad nauką w seminarium? Dowiedz się, jak zostać księdzem oraz z czym wiąże się praca duchownego

Czy każda osoba pracująca dla pracodawcy jest wliczana do stanu zatrudnienia?

Na początku artykułu mogłeś zapoznać się z minimalną ilością osób zwolnionych w przypadku zwolnienia grupowego. Poniżej danej liczby nie możemy mówić o zwolnieniu grupowym. Warto w tym miejscu podkreślić, że nie wszystkie osoby pracujące są brane pod uwagę. Do stanu zatrudnienia nie wlicza się osób, które świadczą swoje usługi w sposób, gdzie nie występuje stosunek pracy. Taka sytuacja ma miejsce dla przykładu w momencie współpracy z osobami na podstawie umów cywilnoprawnych.

Czym jest stosunek pracy?

Stosunek prawny jest niezwykle istotnym pojęcie w perspektywie prawa pracy. Musisz się z nim zaznajomić niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem. Stosunek pracy zachodzi pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W jego ramach pracownik podejmuje się wykonywania określonego zadania na rzecz pracodawcy. Istotne jest to, że aby stosunek pracy zaistniał obowiązki, muszą być realizowane w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Wszelkie czynności wykonywane są również pod jego kierownictwem. Praca ma charakter ciągły i powtarzający się, a pracownikowi należy się wynagrodzenie.

W jaki sposób dobierane są osoby do zwolnienia?

Pracodawca, który podejmuje się zwolnienia grupowego, musi odpowiednio wytypować pracowników, z którymi zerwie współpracę. Nie może on kierować się swoimi pobudkami osobistymi. Zwolnienie powinno być sprawiedliwe. Przeprowadzone na podstawie obiektywnych kryteriów. Musi on wziąć również pod uwagę wszystkim pracowników, a nie jedynie wybraną grupę. Pracodawca musi dążyć do maksymalnej możliwej sprawiedliwości. Pracownicy nie mogą być również dyskryminowani, pod żadnym względem. Dlatego powinien kierować się:

  • stażem pracy,
  • przebiegiem współpracy,
  • wykształceniem oraz kwalifikacjami.

Konsultacja zwolnienia grupowego ze związkami zawodowymi

Pracodawca, który chce dokonać zwolnienia grupowego, musi skonsultować swoją decyzję z zakładowymi organizacjami związkowymi, które działają u danego pracodawcy. Musi on zawiadomić związki o przyczynach zwolnień. Konieczne jest również podanie liczby pracowników, którzy zostaną zwolnieni. Tak na dobrą sprawę musi przekazać wszystkie informacje istotne w tym kontekście. Podaje on kolejność dokonywania zwolnień oraz to, w jaki sposób pracownicy byli klasyfikowani. Musi określić również dokładnie okres, w którym dokonywane będą zwolnienia.

Zobacz też:  Jak zostać deweloperem i czy jest to trudne zajęcie? Sprawdź przydatne informacje dotyczące rynku nieruchomości!

Czy konsultacja ze związkami zawsze jest konieczna?

Pracodawca nie musi podejmować rozmów ze związkami, jeżeli takowe nie istnieją w jego zakładzie. W takiej sytuacji podobne zawiadomienie oraz ewentualne rozmowy prowadzi on z przedstawicielami pracowników.

Szczegóły porozumienia ze związkami

Porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami powinno zostać zawarte do 20 dni od złożenia wniosku przez pracodawcę. W niektórych sytuacjach mogą pojawić się utrudnienia wynikające z nieobecności kluczowych osób. W takiej sytuacji porozumienie zostaje zawarte z wyznaczonymi przez związki osobami lub organizacjami reprezentatywnymi. W porozumieniu określa się dokładnie:

  • liczbę pracowników, która zostaje zwolniona;
  • kryteria, na podstawie których wybiera się pracowników do zwolnienia;
  • kolejność oraz terminy przedstawiania wypowiedzeń.

Zawiadomienie urzędu pracy przy zwolnieniu grupowym

Pracodawca, który zdecydował się na przeprowadzenie zwolnienia grupowego ma w obowiązku zawiadomienie urzędy pracy. Powinien zrobić to po ustaleniu szczegółów ze związkami zawodowymi. Składa on pismo, w którym informuje właściwy dla swojej działalności urząd pracy o szczegółach zwolnienia grupowego. W piśmie powinny zostać zawarte wszelkie informacje, które zostały ustalone. Pismo powinno zostać sporządzone w kilku egzemplarzach. Jeden z nich należy przekazać zakładowym organizacjom związkowym lub przedstawicielom pracowników.

W jaki sposób chronieni są pracownicy?

Należy pamiętać o tym, że pracownicy, którzy zatrudnieni są przez pracownika w sposób wskazujący na zaistnienie stosunku pracy, są chronieni przez Kodeks pracy. Dotyczy to także osób, które zatrudnione są na umowę cywilnoprawną, jednak charakter ich pracy wskazuje na zaistnienie stosunku pracy. W takim wypadku pracownik nie może zostać zwolniony bez odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Odprawa pieniężna

Pracownik, który został zwolniony w ramach zwolnienia grupowego, może liczyć na odprawę pieniężną. Jeżeli osoba pracowała krócej niż 2 lata, to należy się mu jednomiesięczne wynagrodzenie. Najwięcej otrzyma pracownik, który był zatrudniony ponad 8 lat u danego pracodawcy. W tym momencie należy mu się trzymiesięczne wynagrodzenie. Osoby pracujące od 2 do 8 lat otrzymują dwumiesięczne wynagrodzenie.

Zobacz też:  Praca w szpitalu specjalistycznym – na czym polega, jakie są zarobki i gdzie szukać ofert pracy?

Pracownik na umowę o pracę zgodnie z ustawą podlega pod prawo pracy. Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to może dokonać grupowego zwolnienia pracowników. Może się to odbyć za porozumieniem stron. Musisz zachować jednak obowiązki pracodawcy. Pracownicy pracujący na etacie otoczeni są szczególną ochroną. Pamiętaj, że zwalniając pracownika, przysługuje odprawa pieniężna. Podstawę prawną dla zwolnienia grupowego stanowi ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.


Marcin Szymański

Specjalista w branży HR, poza pracą interesuje się socjologią. Zajmuje go struktura zatrudnienia w Polsce oraz motywacje pracowników do wybrania danej ścieżki zawodowej.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *